Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Tháng 07 : 608
Năm 2020 : 11.122
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2017-2018. Thực hiện từ ngày 21/8/2017

Thø

TiÕt

6A-A3

6B- A4

6C- A5

6D-A6 Sinh 6,7

7A-B5

7B-B6 CN 8,9

7C -A1

7D-A2

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

2

1

CHÀO CỜ

2

Sử

Liên

Địa

T.Thuỷ

Văn

Định

CD

Hạnh

Toán

Hiển

Anh

Dung

Sinh

Thuỳ

CN

Tiện

3

Sinh

Anh

Văn

T.Thuỷ

Toán Thuỳ Sinh  Hiển

CN

Tiện

CD

Vui

Toán

Hoa

Văn

Lượt

4

MT

Vui

Toán

Yến

Toán

Thuỳ

CN

Tiện

Văn

N.Thuỷ

Toán

Hiển

Anh

Dung

Anh

5

Văn

T.Thuỷ

Sử

Liên

Sinh

Hiển

Sinh

Hiển

Sử

N.Thuỷ

Văn

Lượt

Toán

Hoa

Toán

Hường

3

1

Anh

Tám

Toán

Yến

Anh

Dung

Sinh

Hiển

MT

Vui

TD

Phương

Sử

Huệ

Sinh

Thuỳ

2

Nhạc

Giao

Sinh

Hiển

Toán

Thuỳ

TD

Phương

Sử

N.Thuỷ

Văn

Lượt

Anh

Dung

Sử

Huệ

3

TD

Phương

Anh

Tám

CD

Hạnh

MT

Vui

Toán

Hiển

Sinh

Thuỳ

CN

Tiện

Văn

Lượt

4

Toán

Yến

TD

Phương

CN

Tiện

Anh

Tám

CD

Vui

Sử

N.Thuỷ

Văn

Thoa

Văn

Lượt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

Yến

Nhạc

Giao

Địa

T.Thuỷ

Văn

Huệ

Văn

N.Thuỷ

MT

Vui

TD

Phương

Địa

Thuỳ

2

Địa

T.Thuỷ

Anh

Tám

Văn

Định

TD

Phương

Sinh

Thuỳ

Địa

Thuỳ

Tuyến

Sử

Huệ

3

Toán

Yến

Văn

T.Thuỷ

Văn

Định

Anh

Tám

Địa

Thuỳ

Nhạc

Giao

MT

Vui

Toán

Hường

4

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

Phương

Sử

N.Thuỷ

Địa

Thuỳ

MT

Vui

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Anh

Tám

Tuyến

MT

Vui

Địa

T.Thuỷ

Toán

Hiển

TD

Phương

Địa

Thuỳ

Nhạc

Giao

2

Văn

T.Thuỷ

CN

Tiện

Anh

Dung

Tuyến

Địa

Thuỳ

Toán

Hiển

Nhạc

Giao

TD

Phương

3

Văn

T.Thuỷ

TD

Phương

CN

Tiện

Văn

Huệ

Nhạc

Giao

Toán

Hiển

Toán

Hoa

Địa

Thuỳ

4

Tuyến

Sinh

Hiển

TD

Phương

Nhạc

Giao

Anh

Dung

Địa

Thuỳ

Sử

Huệ

Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Anh

Tám

CN

Tiện

Anh

Dung

Toán

Đủ

Tuyến

Văn

Lượt

CD

Vui

TD

Phương

2

CN

Tiện

Anh

Tám

Sử

Định

Toán

Đủ

TD

Phương

Văn

Lượt

Văn

Thoa

Sinh

Thuỳ

3

TD

Phương

MT

Vui

Văn

Định

Anh

Tám

Sinh

Thuỳ

Anh

Dung

Toán

Hoa

Toán

Hường

4

Sinh

.Anh

CD

Hạnh

Tuyến

CN

Tiện

Anh

Dung

Sinh

Thuỳ

TD

Phương

CD

Vui

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

CD

Hạnh

Toán

Yến

TD

Phương

Toán

Đủ

Anh

Dung

CN

Tiện

Văn

Thoa

Tuyến

2

CN

Tiện

Văn

T.Thuỷ

Toán

Thuỳ

Văn

Huệ

Toán

Hiển

Anh

Dung

Văn

Thoa

Anh

3

Toán

Yến

Văn

T.Thuỷ

Sinh

Hiển

Văn

Huệ

Văn

N.Thuỷ

Tuyến

Anh

Dung

Toán

Hường

4

Văn

T.Thuỷ

Toán

Yến

Nhạc

Giao

Sử

Định

Văn

N.Thuỷ

Toán

Hiển

Sinh

Thuỳ

Văn

Lượt

5

SH

Yến

SH

T.Thuỷ

SH

Định

SH

Huệ

SH

N.Thuỷ

SH

Lượt

SH

Thoa

SH

Hường

Thø

TiÕt

8A- C5

8B-C6

8C- B3 Hãa

8D-B4 S8,9

9A-C1

9B- C2

9C- C3

9D- C4

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

CHÀO CỜ

2

Toán

Thuỷ

Hoá

An

Toán

Hoà

CN

Tuyến

Anh

Tin

Toán

Anh

Anh

Hiền

3

Anh

Hiền

Toán

Hường

Văn

Hằng

Văn

Hoa

Hoá

An

Anh

Sinh

Huyền

Văn

Hạnh

4

Hoá

An

Văn

Hoa

CN

Tuyến

Toán

Anh

Sinh

Huyền

Hoa

Văn

Liên

Tin

5

Văn

Hằng

MT

Vui

Tin

Anh

Hiền

Yến

CD

Hoa

Hoá

An

Sinh

Huyền

3

1

TD

Anh

CD

Hạnh

CD

Thuỷ

Toán

Anh

Tin

Văn

Liên

Địa

Thêu

CN

Tiện

2

CD

Hạnh

Hoá

An

Anh

Tám

Tin

Toán

Hoà

Địa

Thêu

Văn

Liên

Toán

Thuỷ

3

Văn

Hằng

Anh

Hiền

Toán

Hoà

TD

Anh

Văn

Nguyệt

Nhạc

Giao

Toán

Anh

Tin

4

Văn

Hằng

TD

Anh

Nhạc

Giao

Anh

Hiền

Địa

Thêu

Hoá

An

Tin

Toán

Thuỷ

5

Nhạc

Giao

Tin

MT

Vui

Hoá

Hoà

Yến

CN

Tiện

Hoá

An

Anh

Hiền

4

1

Sinh

Thuỳ

Toán

Hường

Sinh

Huyền

CN

Tuyến

Văn

Nguyệt

TD

Anh

Văn

Liên

Toán

Thuỷ

2

Anh

Hiền

Nhạc

Giao

TD

Anh

Sinh

Huyền

Tin

Sử

Huyền

Văn

Liên

Hoá

An

3

Toán

Thuỷ

Sinh

Huyền

Văn

Hằng

TD

Anh

Sử

Huyền

Văn

Liên

Tin

Anh

Hiền

4

CN

Tuyến

Anh

Hiền

Văn

Hằng

Tin

Hoá

An

Sinh

Huyền

Nhạc

Giao

Hoa

5

Tin

CN

Tuyến

Anh

Tám

CD

N.Thuỷ

Nhạc

Giao

Hoá

An

Hoa

TD

Anh

5

1

Thuỷ

TD

Anh

Sử

Huyền

Anh

Hiền

Anh

Sinh

Huyền

CD

Hoa

Hoá

An

2

Sử

Huyền

Anh

Hiền

Anh

Tám

Hoa

Toán

Hoà

Toán

Đủ

Sinh

Huyền

TD

Anh

3

Hoá

An

CN

Tuyến

Toán

Hoà

MT

Vui

Sinh

Huyền

Anh

TD

Anh

Toán

Thuỷ

4

Anh

Hiền

Thuỷ

Hoa

Sử

Huyền

CD

Hoa

TD

Anh

CN

Tiện

Sinh

Huyền

5

MT

Vui

Sử

Huyền

Hoá

Hoà

Nhạc

Giao

TD

Anh

Toán

Đủ

Anh

CD

Hoa

6

1

TD

Anh

Tin

Hoá

Hoà

Địa

Thuỳ

Văn

Nguyệt

Văn

Liên

Toán

Anh

Văn

Hạnh

2

Địa

Thuỳ

Văn

Hoa

CN

Tuyến

Hoá

Hoà

Anh

Văn

Liên

Hoa

Văn

Hạnh

3

Sử

Huyền

Văn

Hoa

TD

Anh

Toán

Anh

Toán

Hoà

Tin

Anh

Địa

Thuỳ

4

Tin

Toán

Hường

Địa

Thuỳ

Văn

Hoa

TD

Anh

Toán

Đủ

Sử

Huyền

Hoa

5

Sinh

Thuỳ

Địa

Thuỳ

Tin

Văn

Hoa

CN

Tiện

Hoa

TD

Anh

Sử

Huyền

7

1

Toán

Thuỷ

Văn

Hoa

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Toán

Hoà

Địa

Thêu

Anh

Địa

Thuỳ

2

Toán

Thuỷ

Sử

Huyền

Sinh

Huyền

Văn

Hoa

Văn

Nguyệt

Toán

Đủ

Địa

Thêu

Nhạc

Giao

3

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Sử

Huyền

Toán

Anh

Văn

Nguyệt

Anh

Văn

Liên

Văn

Hạnh

4

CN

Tuyến

Toán

Hường

Toán

Hoà

Sử

Huyền

Địa

Thêu

Văn

Liên

Toán

Anh

Văn

Hạnh

5

SH

Thuỷ

SH

Hoa

SH

Hằng

SH

Anh

SH

Hoà

SH

Đủ

SH

Liên

SH

Hạnh

Tác giả: admin

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip