Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 07 : 617
Năm 2020 : 11.131
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017. Thực hiện từ ngày 09 tháng 01 năm 2017

Phßng gi¸o dôc vò th­

thêi kho¸ biÓu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS B¸ch ThuËn

N¨m häc 2016-2017

Thùc hiÖn tõ 09 th¸ng 1n¨m 2017

Thø

TiÕt

6A-A3

6B- A4

6C- A5

6D-A6 Sinh 6,7

7A-B5

7B-B6 CN 8,9

7C -A1

7D-A2

8A- C5

8B-C6

8C- B3 Hãa

8D- B4 Sinh8,9

9A-C1

9B- C2

9C- C3

9D- C4

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

2

1

CHÀO C CHÀO CCCHÀO C

2

Sử

N.Thủy

Địa

T.Thủy

Toán

Thùy

Anh

Tám

Toán

Hiển

Anh

Dung

Tuyến

CN

Tiện

Toán

N.Anh

MT

Vui

Toán

Hòa

Anh

Hiền

Anh

Địa

Trinh

Sinh

Huyền

Văn

Hạnh

3

Sinh

N.Anh

Văn

T.Thủy

Toán

Thùy

Sinh

Hiển

CN

Tiện

MT

Vui

Văn

N.Thủy

Văn

Lượt

Anh

Hiền

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Hóa

Vang

Anh

Anh

Tám

Sinh

Huyền

4

MT

Vui

Toán

Yến

Văn

Hạnh

CN

Tiện

Anh

Dung

Toán

Hường

Toán

Hiển

Anh

Hóa

Vang

Toán

N.Anh

CN

Tuyến

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Toán

Hòa

Văn

Liên

Địa

Trinh

5

Văn

T.Thủy

MT

Vui

Sinh

Hiển

Toán

Đủ

Sử

Huệ

Văn

Lượt

Anh

Dung

Toán

Hường

Tin

P.Hà

Hóa

Vang

Văn

Hằng

CN

Tuyến

Văn

Liên

Yến

Toán

B.Thủy

Anh

3

1

TD

Tuấn

Toán

Yến

Anh

Tám

Toán

Đủ

MT

Vui

Sử

Liên

Sử

Huệ

Văn

Lượt

TD

T.Anh

Anh

Hiền

CD

Hạnh

Toán

B.Thuỷ

Tin

P.Hà

Văn

Nguyệt

Sử

Huyền

CN

Tiện

2

CD

Thoa

Anh

Tám

Toán

Thùy

TD

Tuấn

CD

Giao

Văn

Lượt

Anh

Dung

Sử

Huệ

CD

Hạnh

Hóa

Vang

Anh

Hiền

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Văn

Nguyệt

Văn

Liên

Toán

Đủ

3

Anh

Dung

Sinh

Luyến

CD

Thoa

MT

Vui

Toán

Hiển

TD

Tuấn

CN

Tiện

Sinh

Thùy

Văn

Hoa

CD

Hạnh

Hoá

Hòa

TD

T.Anh

Văn

Liên

Sử

Huyền

Toán

B.Thủy

Tin

P.Hà

4

Toán

Yến

TD

Tuấn

CN

Tiện

Anh

Tám

Văn

Thoa

Sinh

Thùy

Toán

Hiển

Văn

Lượt

Văn

Hoa

TD

T.Anh

Nhạc

Giao

Anh

Hiền

Sử

Huyền

Hóa

Vang

Tin

P.Hà

MT

Vui

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc

Giao

Tin

P.Hà

MT

Vui

Hóa

Hòa

Luyến

CN

Tiện

Hóa

Vang

Sử

Huyền

4

1

Toán

Yến

Nhạc

Giao

Địa

T.Thủy

TD

Tuấn

Toán

Hiển

Sử

Liên

Sinh

Thuỳ

CN

Tiện

Sinh

Huyền

Toán

N.Anh

Anh

Hiền

Tin

P.Hà

Sử

Huyền

Anh

TD

T.Anh

Văn

Hạnh

2

Điạ

T.Thủy

Toán

Yến

Văn

Hạnh

Sinh

Hiển

Sinh

Thùy

Địa

Thêu

MT

Vui

Sử

Huệ

Anh

Hiền

Nhạc

Giao

TD

T.Anh

Sinh

Huyền

Tin

P.Hà

Sử

Huyền

Văn

Liên

Anh

3

Toán

Yến

Văn

T.Thủy

Văn

Hạnh

Văn

Huệ

CN

Tiện

CD

Giao

Địa

Thêu

MT

Vui

Toán

N.Anh

Sinh

Thùy

Văn

Hằng

TD

T.Anh

Văn

Liên

Văn

Nguyệt

Tin

P.Hà

Hóa

Vang

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa

Thêu

CN

Tiện

TD

Tuấn

Sinh

Thùy

Tin

P.Hà

Anh

Hiền

Văn

Hằng

CD

Hạnh

Hóa

Vang

TD

T.Anh

MT

Vui

Luyến

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

Tuấn

Nhạc

Giao

CN

Tiện

Địa

Thêu

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

Vui

Hóa

Vang

Luyến

TD

T.Anh

5

1

Anh

Dung

Tuyến

MT

Vui

Địa

T.Thủy

Văn

Thoa

TD

Tuấn

Địa

Thêu

Nhạc

Giao

Hóa

Vang

Anh

Hiền

Địa

Trinh

Toán

B.Thủy

Sinh

Huyền

Toán

Hòa

CD

Hoa

TD

T.Anh

2

Văn

T.Thủy

CN

Tiện

Anh

Tám

Tuyến

Anh

Dung

Địa

Thêu

Nhạc

Giao

TD

Tuấn

Địa

Trinh

TD

T.Anh

Anh

Hiền

Luyến

Toán

B.Thủy

CD

Hoa

Hóa

Vang

Toán

Đủ

3

Văn

T.Thủy

TD

Tuấn

CN

Tiện

Văn

Huệ

Nhạc

Giao

Toán

Hường

Anh

Dung

Địa

Thêu

Luyến

CN

Tuyến

Toán

Hòa

MT

Vui

Anh

Sinh

Huyền

TD

T.Anh

Hóa

Vang

4

Tuyến

Anh

Tám

TD

Tuấn

Nhạc

Giao

Địa

Thêu

Toán

Hường

Sử

Huệ

Anh

Anh

Hiền

Luyến

Toán

Hòa

Địa

Trinh

CD

Hoa

TD

T.Anh

CN

Tiện

Sinh

Huyền

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh

Huyền

Địa

Trinh

Luyến

Nhạc

Giao

TD

T.Anh

Anh

Anh

Tám

CD

Hoa

6

1

Anh

Dung

CN

Tiện

Sinh

Hiển

CD

Thoa

Tuyến

Văn

Lượt

CD

Giao

Toán

Hường

Toán

N.Anh

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Địa

Trinh

Toán

B.Thủy

Văn

Nguyệt

Văn

Liên

Văn

Hạnh

2

CN

Tiện

Sinh

Luyến

Sử

N.Thủy

Văn

Huệ

TD

Tuấn

Văn

Lượt

Toán

Hiển

Toán

Hường

Địa

Trinh

Văn

Hoa

Sinh

Huyền

Văn

Hằng

Anh

Toán

Hòa

Văn

Liên

Toán

Đủ

3

TD

Tuấn

CD

Thoa

Văn

Hạnh

Văn

Huệ

Sinh

Thùy

Anh

Dung

Văn

N.Thủy

CD

Giao

TD

T.Anh

Toán

N.Anh

Hóa

Hòa

Văn

Hằng

CN

Tiện

Sinh

Huyền

Luyến

Anh

4

Sinh

N.Anh

Sử

N.Thủy

Tuyến

CN

Tiện

Sử

Huệ

Sinh

Thùy

TD

Tuấn

Anh

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Địa

Trinh

Hóa

Hòa

TD

T.Anh

MT

Vui

Sử

Huyền

Luyến

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

Vui

Địa

Trinh

TD

T.Anh

Toán

B.Thủy

Luyến

Tin

P.Hà

Sinh

Huyền

Sử

Huyền

7

1

Toán

Yến

Văn

T.Thuỷ

TD

Tuấn

Sử

N.Thủy

Anh

Dung

CN

Tiện

Toán

Hiển

Tuyến

Sử

Huyền

Văn

Hoa

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Địa

Trinh

Văn

Nguyệt

Anh

Tám

Tin

2

CN

Tiện

Văn

T.Thủy

Toán

Thùy

Anh

Tám

Toán

Hiển

Anh

Dung

Văn

N.Thủy

TD

Tuấn

Toán

N.Anh

Sử

Huyền

Sinh

Huyền

Văn

Hằng

Văn

Liên

Yến

Địa

Trinh

Toán

Đủ

3

Nhạc

Giao

Toán

Yến

Anh

Tám

Toán

Đủ

Văn

Thoa

Tuyến

Văn

N.Thủy

Toán

Hường

Văn

Hoa

Sinh

Thùy

Toán

Hòa

Sử

Huyền

Văn

Liên

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Văn

Hạnh

4

Văn

T.Thủy

Anh

Tám

Nhạc

Giao

Toán

Đủ

Văn

Thoa

Toán

Hường

Sinh

Thùy

Văn

Lượt

CN

Tuyến

Toán

N.Anh

Sử

Huyền

Anh

Hiền

Tin

Toán

Hòa

Toán

B.Thủy

Văn

Hạnh

5

SH

Yến

SH

Thủy

SH

Hạnh

SH

Tám

SH

Thoa

SH

Lượt

SH

N.Thủy

SH

Hường

SH

N.Anh

SH

Hoa

SH

Hằng

SH

Hiền

SH

Liên

SH

Hòa

SH

Thủy

SH

Đủ

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip