Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Tháng 07 : 608
Năm 2020 : 11.122
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu học kỳ II thực hiện từ 13/01/2017

Thø

TiÕt

6A-A3

6B- A4

6C- A5

6D-A6 Sinh 6,7

7A-B5

7B-B6 CN 8,9

7C -A1

7D-A2

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

2

1

CHÀO C CHÀO                                       C CCHÀO C

2

Sử

N.Thủy

Địa

T.Thủy

Toán

Thùy

Anh

Tám

Toán

Hiển

Anh

Dung

Tuyến

CN

Tiện

3

Sinh

N.Anh

Văn

T.Thủy

Toán

Thùy

Sinh

Hiển

CN

Tiện

MT

Vui

Văn

N.Thủy

Văn

Lượt

4

MT

Vui

Toán

Yến

Văn

Hạnh

CN

Tiện

Anh

Dung

Toán

Hường

Toán

Hiển

Anh

5

Văn

T.Thủy

MT

Vui

Sinh

Hiển

Toán

Đủ

Sử

Huệ

Văn

Lượt

Anh

Dung

Toán

Hường

3

1

TD

Tuấn

Toán

Yến

Anh

Tám

Toán

Đủ

MT

Vui

Sử

Liên

Sử

Huệ

Văn

Lượt

2

CD

Thoa

Anh

Tám

Toán

Thùy

TD

Tuấn

CD

Giao

Văn

Lượt

Anh

Dung

Sử

Huệ

3

Anh

Dung

Sinh

Luyến

CD

Thoa

MT

Vui

Toán

Hiển

TD

Tuấn

CN

Tiện

Sinh

Thùy

4

Toán

Yến

TD

Tuấn

CN

Tiện

Anh

Tám

Văn

Thoa

Sinh

Thùy

Toán

Hiển

Văn

Lượt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

Yến

Nhạc

Giao

Địa

T.Thủy

TD

Tuấn

Toán

Hiển

Sử

Liên

Sinh

Thuỳ

CN

Tiện

2

Điạ

T.Thủy

Toán

Yến

Văn

Hạnh

Sinh

Hiển

Sinh

Thùy

Địa

Thêu

MT

Vui

Sử

Huệ

3

Toán

Yến

Văn

T.Thủy

Văn

Hạnh

Văn

Huệ

CN

Tiện

CD

Giao

Địa

Thêu

MT

Vui

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa

Thêu

CN

Tiện

TD

Tuấn

Sinh

Thùy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

Tuấn

Nhạc

Giao

CN

Tiện

Địa

Thêu

5

1

Anh

Dung

Tuyến

MT

Vui

Địa

T.Thủy

Văn

Thoa

TD

Tuấn

Địa

Thêu

Nhạc

Giao

2

Văn

T.Thủy

CN

Tiện

Anh

Tám

Tuyến

Anh

Dung

Địa

Thêu

Nhạc

Giao

TD

Tuấn

3

Văn

T.Thủy

TD

Tuấn

CN

Tiện

Văn

Huệ

Nhạc

Giao

Toán

Hường

Anh

Dung

Địa

Thêu

4

Tuyến

Anh

Tám

TD

Tuấn

Nhạc

Giao

Địa

Thêu

Toán

Hường

Sử

Huệ

Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Anh

Dung

CN

Tiện

Sinh

Hiển

CD

Thoa

Tuyến

Văn

Lượt

CD

Giao

Toán

Hường

2

CN

Tiện

Sinh

Luyến

Sử

N.Thủy

Văn

Huệ

TD

Tuấn

Văn

Lượt

Toán

Hiển

Toán

Hường

3

TD

Tuấn

CD

Thoa

Văn

Hạnh

Văn

Huệ

Sinh

Thùy

Anh

Dung

Văn

N.Thủy

CD

Giao

4

Sinh

N.Anh

Sử

N.Thủy

Tuyến

CN

Tiện

Sử

Huệ

Sinh

Thùy

TD

Tuấn

Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán

Yến

Văn

T.Thuỷ

TD

Tuấn

Sử

N.Thủy

Anh

Dung

CN

Tiện

Toán

Hiển

Tuyến

2

CN

Tiện

Văn

T.Thủy

Toán

Thùy

Anh

Tám

Toán

Hiển

Anh

Dung

Văn

N.Thủy

TD

Tuấn

3

Nhạc

Giao

Toán

Yến

Anh

Tám

Toán

Đủ

Văn

Thoa

Tuyến

Văn

N.Thủy

Toán

Hường

4

Văn

T.Thủy

Anh

Tám

Nhạc

Giao

Toán

Đủ

Văn

Thoa

Toán

Hường

Sinh

Thùy

Văn

Lượt

5

SH

Yến

SH

Thủy

SH

Hạnh

SH

Tám

SH

Thoa

SH

Lượt

SH

N.Thủy

SH

Hường

 

Thø

TiÕt

8A- C5

8B-C6

8C- B3 Hãa

8D- B4 Sinh8,9

9A-C1

9B- C2

9C- C3

9D- C4

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

M«n

GV

2

1

 

2

Toán

N.Anh

MT

Vui

Toán

Hòa

Anh

Hiền

Anh

Địa

Trinh

Sinh

Huyền

Văn

Hạnh

3

Anh

Hiền

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Hóa

Vang

Anh

Anh

Tám

Sinh

Huyền

4

Hóa

Vang

Toán

N.Anh

CN

Tuyến

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Toán

Hòa

Văn

Liên

Địa

Trinh

5

Tin

P.Hà

Hóa

Vang

Văn

Hằng

CN

Tuyến

Văn

Liên

Yến

Toán

B.Thủy

Anh

3

1

TD

T.Anh

Anh

Hiền

CD

Hạnh

Toán

B.Thuỷ

Tin

P.Hà

Văn

Nguyệt

Sử

Huyền

CN

Tiện

2

CD

Hạnh

Hóa

Vang

Anh

Hiền

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Văn

Nguyệt

Văn

Liên

Toán

Đủ

3

Văn

Hoa

CD

Hạnh

Hoá

Hòa

TD

T.Anh

Văn

Liên

Sử

Huyền

Toán

B.Thủy

Tin

P.Hà

4

Văn

Hoa

TD

T.Anh

Nhạc

Giao

Anh

Hiền

Sử

Huyền

Hóa

Vang

Tin

P.Hà

MT

Vui

5

Nhạc

Giao

Tin

P.Hà

MT

Vui

Hóa

Hòa

Luyến

CN

Tiện

Hóa

Vang

Sử

Huyền

4

1

Sinh

Huyền

Toán

N.Anh

Anh

Hiền

Tin

P.Hà

Sử

Huyền

Anh

TD

T.Anh

Văn

Hạnh

2

Anh

Hiền

Nhạc

Giao

TD

T.Anh

Sinh

Huyền

Tin

P.Hà

Sử

Huyền

Văn

Liên

Anh

3

Toán

N.Anh

Sinh

Thùy

Văn

Hằng

TD

T.Anh

Văn

Liên

Văn

Nguyệt

Tin

P.Hà

Hóa

Vang

4

Tin

P.Hà

Anh

Hiền

Văn

Hằng

CD

Hạnh

Hóa

Vang

TD

T.Anh

MT

Vui

Luyến

5

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

Vui

Hóa

Vang

Luyến

TD

T.Anh

5

1

Hóa

Vang

Anh

Hiền

Địa

Trinh

Toán

B.Thủy

Sinh

Huyền

Toán

Hòa

CD

Hoa

TD

T.Anh

2

Địa

Trinh

TD

T.Anh

Anh

Hiền

Luyến

Toán

B.Thủy

CD

Hoa

Hóa

Vang

Toán

Đủ

3

Luyến

CN

Tuyến

Toán

Hòa

MT

Vui

Anh

Sinh

Huyền

TD

T.Anh

Hóa

Vang

4

Anh

Hiền

Luyến

Toán

Hòa

Địa

Trinh

CD

Hoa

TD

T.Anh

CN

Tiện

Sinh

Huyền

5

Sinh

Huyền

Địa

Trinh

Luyến

Nhạc

Giao

TD

T.Anh

Anh

Anh

Tám

CD

Hoa

6

1

Toán

N.Anh

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Địa

Trinh

Toán

B.Thủy

Văn

Nguyệt

Văn

Liên

Văn

Hạnh

2

Địa

Trinh

Văn

Hoa

Sinh

Huyền

Văn

Hằng

Anh

Toán

Hòa

Văn

Liên

Toán

Đủ

3

TD

T.Anh

Toán

N.Anh

Hóa

Hòa

Văn

Hằng

CN

Tiện

Sinh

Huyền

Luyến

Anh

4

Văn

Hoa

Tin

P.Hà

Địa

Trinh

Hóa

Hòa

TD

T.Anh

MT

Vui

Sử

Huyền

Luyến

5

MT

Vui

Địa

Trinh

TD

T.Anh

Toán

B.Thủy

Luyến

Tin

P.Hà

Sinh

Huyền

Sử

Huyền

7

1

Sử

Huyền

Văn

Hoa

Văn

Hằng

Sinh

Huyền

Địa

Trinh

Văn

Nguyệt

Anh

Tám

Tin

2

Toán

N.Anh

Sử

Huyền

Sinh

Huyền

Văn

Hằng

Văn

Liên

Yến

Địa

Trinh

Toán

Đủ

3

Văn

Hoa

Sinh

Thùy

Toán

Hòa

Sử

Huyền

Văn

Liên

Tin

P.Hà

Toán

B.Thủy

Văn

Hạnh

4

CN

Tuyến

Toán

N.Anh

Sử

Huyền

Anh

Hiền

Tin

Toán

Hòa

Toán

B.Thủy

Văn

Hạnh

5

SH

N.Anh

SH

Hoa

SH

Hằng

SH

Hiền

SH

Liên

SH

Hòa

SH

Thủy

SH

Đủ

Tác giả: PHT- Phạm Thị Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Tài liệu mới
Video Clip